Opleidingsaanbod

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die wij als VVGT ondersteunen.  Vind je je opleiding hierin niet terug, dan betekent dit dat we deze opleiding niet erkennen.

 

1. POSTGRADUAAT GEDRAGSTHERAPIE

De postgraduaatsopleiding in de gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie tot doel.
Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch-pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.
De postgraduaat in de gedragstherapie heeft als doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten (bij kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen) te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden (individu, groep, gezin,...)
lees meer ...

Enkel deze postgraduaten leiden tot de titel van erkend gedragstherapeut.
Opleiding KULeuven: meer info

Opleiding UGent: volwassenen en kinderen

2. POSTGRADUAAT GEDRAGSCOUNSELING

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de geestelijke gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAW’s, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken enz.

https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/gedragscounseling

3. POSTGRADUAAT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Deze postgraduaat aan de Universiteit van Antwerpen integreert kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen uit de 4 hoofdstromingen:

  • De cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie
  • De cognitieve gedragstherapie
  • De psychoanalytische therapie
  • De systeemtherapie

Voor meer informatie verwijzen we naar volgende webpagina's: 

4. GEDRAGSTHERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN VOOR HULPVERLENERS

Gedragstherapeutische handvatten voor psycho-sociale begeleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Een éénjarige opleiding psychosociale begeleiding in een leertheoretisch perspectief. 
Doelstellingen van de opleiding:
Kennis vermeerderen van factoren die het gedrag (functioneel zowel als problematisch) van mensen beïnvloeden.
Vaardigheden vergroten om deze factoren te gebruiken in het kader van de doelstellingen van het psychosociaal werk in de GGZ.
Versterken van het eigen functioneren: Wat zijn mijn waarden en keuzen als hulpverlener?
Waar liggen mijn mogelijkheden en grenzen aan invloed op voelen, denken en doen van cliënten?
Hoe ga ik om met mijn eigen mogelijkheden en beperkingen als hulpverlener en maak ik optimaal gebruik van de invloed van mijn eigen gedrag als hulpverlener?
De opleiding wordt opnieuw georganiseerd in 2018. (weldra kan u de nieuwe folder hier downloaden..)
Meer over de inhoud van de opleiding: lees hier...

5. COGNITIEF-GEDRAGSTHERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN VOOR TEAMLEDEN IN EEN ORGANISATIE

Situering
Cognitieve gedragstherapie is een van de belangrijkste hedendaagse psychotherapeutische stromingen. De theoretische modellen, technieken en toepassingsgebieden evalueren in snel tempo. De behandeling van patiënten/cliënten is bovendien steeds meer een aangelegenheid van een team van hulpverleners dan van geïsoleerde individuen. Het is dan ook belangrijk dat gedragstherapeutische inzichten en vaardigheden niet alleen door cognitieve gedragstherapeuten worden beheerst, maar ook door een bredere waaier van hulpverleners.
Het gaat dus niet om een opleiding tot gedragstherapeut, maar om het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als co-therapeut te functioneren in een multidisciplinaire context.

Inhoud
Deze vorming biedt in vier dagen een zicht op de beginselen van cognitieve gedragstherapie en oefent enkele onontbeerlijke vaardigheden in. De deelnemers maken zich de manier eigen waarop cognitieve gedragstherapie naar menselijk doen en laten kijkt en leren dit toepassen op problemen die zich in hun eigen werkveld aanbieden.
Tevens leren ze hun eventuele interventies stoelen op een doordachte en genuanceerde analyse van de problematiek. De nadruk ligt vooral op het leren begrijpen van de problematiek in zijn leergeschiedenis, zijn context, zijn betekenis en zijn functie. Hierop kunnen dan zinvolle therapeutische interventies worden geënt. Deze laatste komen in deze basisvorming niet systematisch aan bod, maar kunnen een voorwerp zijn van een vervolgcursus.

Methodiek Naast een theoretische omschrijving van de basisbegrippen wordt een zicht geboden op de praktijk van de verschillende disciplines binnen een milieu-therapeutische setting.  Naar goede gedragstherapeutische traditie wordt veel met ingebrachte casussen geoefend en zorgen huiswerkopdrachten en de bespreking ervan dat de toepassing in het eigen werkveld wordt vergemakkelijkt.  Het geheel is vooral interactief opgevat.  Er wordt wel gewerkt met hand-outs en uittreksels uit de gedragstherapeutische literatuur.

Doelgroep Alle leden van het interdisciplinair behandelteam (verpleegkundigen, opvoedkundigen, ergotherapeuten en arbeidstherapeuten, psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, ...) van instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg en de orthopedagogische hulpverlening.  Uit bezorgdheid voor de integratie van de cognitieve gedragstherapeutische vaardigheden is deelname aan deze cursus slechts mogelijk wanneer de cursist actief samenwerkt met een gedragstherapeut in de instelling.  Deze samenwerking garandeert dat de aangeleerde vaardigheden in het werkveld kunnen worden toegepast en uitgebouwd, wat uiteindelijk ten gunste is van de patiënten of de cliëntenpopulatie.  

Interesse?  Neem contact op met onze cel opleiding en zij zoeken voor u geschikte opleiders.